Работно време: 08:00-17:00 тел/факс: (0751) 61213 моб. 0894 654 658
Адрес: 2900 гр.Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4; (офис) Васил Левски 3А
Често задавани въпроси

1.Какви документи са необходими за изготвяне на проектни планове?

• Скица с Виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Общината
• Документ за собственост

2.Какви документи са необходими за издаване на Разрешение за строеж?

Разрешение за строеж се издава от Главния архитект на Общината на база :
• Одобрени от Общински Експертен Съвет (ОбЕС) проекти по съответните части;
• Предварителни договори с експлоатационните дружества (ЧЕЗ и ВиК);
• Положително становище от РИОСВ за инвестиционно намерение.

3. Разрешение за строеж ли е документът, който узаконява строителството?

НЕ! С упражняване на Строителен надзор или Техническо ръководство по време на строителството то се контролира и се изготвят Нормативни актове и Протоколи, въз основа на които се издава ОКОНЧАТЕЛНИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на строежа от компетентния орган.

4. Задължителен ли е Авторския надзор по част „КОНСТРУКЦИИ“?

ДА! Съгласно чл. …. от ЗУТ всеки проектант – конструктор е длъжен да упражни АВТОРСКИ НАДЗОР по време на строителството и да ПРИЕМЕ с нормативен акт всички конструктивни елементи на обекта и да РАЗРЕШИ следващите видове строително монтажни работи (СМР).